El passat 5 d’octubre del 2023, com a organització centrada en la defensa dels drets humans de les persones que hem estat objecte de processos de psiquiatrització, vam decidir adherir-nos al «Manifest unitari pel dret a una vida independent i d’inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat, d’acord al mandat de la CDPD».

Ho vam fer perquè considerem que és imprescindible continuar enfortint l’aliança amb els altres col·lectius de la discapacitat, i perquè les quatre línies d’acció proposades al manifest (assistència personal, pressupostos personals nominals, pla de desinstitucionalització, i Oficina Catalana de suport i assessorament en la comunicació de les violacions dels drets de la Convenció al Comitè Internacional), apunten a una major implementació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD, 2006) i poden afectar molt positivament tant al nostre col·lectiu com a la resta de grups de la discapacitat.

Volem recordar que la CDPD és el primer tractat de drets humans de la història que compta amb una amplia participació en la seva elaboració de les diverses organitzacions de persones els drets humans de les quals estaven en qüestió, incloses les persones usuàries, ex-usuàries i supervivents de la psiquiatria. Amb aquesta Convenció, els organismes de drets humans ens reconeixen com a persones amb «discapacitat psicosocial», categoria que van defensar les nostres companyes de la World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) en el procés d’elaboració i interpretació de la CDPD, per a fer-nos reconeixibles dins de les seves proteccions legals i per tant dels col·lectius de la discapacitat. La van escollir en contra d’altres categories opressives com la de «discapacitat/deficiència mental», la de «malaltia mental» o la de «discapacitat psiquiàtrica» per a promoure l’abolició de totes les formes de desigualtat legal i coerció que afecten particularment al nostre col·lectiu, i també al col·lectiu de la «discapacitat intel·lectual» (p. ex. tuteles; internaments i tractaments involuntaris), a través de la CDPD com a eina legal i vinculant de drets humans.

En relació al Manifest unitari considerem necessari explicitar que no vam arribar a temps per participar com a entitat implicada en la redacció del seu contingut. En conseqüència, ens vam adherir tot i que trobàvem a faltar la visibilització d’algunes de les vulneracions de drets humans que ens afecten més directament com a col·lectiu, i que impliquen molt particularment el Dret a la capacitat jurídica (Art. 12. Igual reconeixement com a persona davant la Llei), que és transversal i indissociable de tots els altres, també del Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat (Art. 19).

En aquesta líniea volem reiterar que les recents reformes de la legislació civil catalana i espanyola, que en teoria es van fer per alinear la legislació interna amb el mandat de la CDPD, continuen vulnerant els nostres drets humans i exposant-nos sistemàticament a pràctiques medicalitzades de violència i tortura. Aquestes reformes, insuficients en molts sentits, no han derogat ni (a) l’internament ni el tractament involuntari en salut mental, ni (b) el consentiment per representació per als tractaments mèdics. Ambdós continuen regulats per la legislació espanyola en l’article 763 de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, i en l’article 9 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente. Així, les reformes van fer cas omís a les recents Observacions finals del Comitè de la CDPD a Espanya, òrgan d’interpretació autoritzada de la CDPD:

«Derogue todas las disposiciones legislativas, incluido el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para prohibir el internamiento y el tratamiento forzados por motivos de discapacidad y garantizar que las disposiciones relativas a la salud mental tengan un enfoque basado en los derechos humanos (Pár. 27a) […] Derogue las disposiciones que obligan a las personas con discapacidad psicosocial a medicarse como requisito para poder acceder a los servicios de apoyo psicosocial y de vivienda; (Pár. 27b) […] Elimine el uso de medidas de contención relacionadas con la discapacidad en todos los entornos; […] asegure de que se obtiene el consentimiento libre e informado del interesado en todos los procedimientos y todas las etapas del sistema de salud mental; tome medidas inmediatas para que dejen de infligirse tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas con discapacidad (Pár. 30 a-d)». (CRPD/C/ESP/CO/2-3)

Aquestes institucions jurídiques, permeten que se’ns privi de la llibertat i se’ns institucionalitzi, que se’ns apliquin suposades «intervencions mèdiques» que ens causen danys profunds en contra de la nostra voluntat, com són: a) les contencions mecàniques (ser lligades de mans i peus sovint durant dies, quan ens resistim a les intervencions mèdiques o l’internament involuntari); b) l’administració forçosa o sense consentiment lliure i informat de potents drogues psicoactives que ens anul·len cognitivament i volitivament, o, c) l’electroxoc, una pràctica molt comuna que sovint causa dany psíquic irreversible i que arriba sota l’eufemisme de Teràpia Electroconvulsiva (TEC). Volem recordar que segons el Comitè de la CDPD:

«…el tratamiento forzoso por parte de profesionales de la psiquiatría y otros profesionales de la salud y la medicina es una violación del derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y una infracción del derecho a la integridad personal (art. 17), el derecho a la protección contra la tortura (art. 15) y el derecho a la protección contra la violencia, la explotación y el abuso (art. 16). Esa práctica niega la capacidad jurídica de una persona de elegir el tratamiento médico que ha de recibir y por lo tanto constituye una violación del artículo 12 de la Convención. En lugar de ello, los Estados partes deben respetar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad de adoptar decisiones en todo momento, también en situaciones de crisis; velar por que se proporcione información exacta y accesible sobre las opciones de servicios disponibles y porque se ofrezcan alternativas no médicas; y proporcionar acceso a apoyo independiente. […] El Comité recomienda que los Estados partes velen por que las decisiones relativas a la integridad física o mental de una persona solo se puedan adoptar con el consentimiento libre e informado de la persona en cuestión» (CRPD/C/GC/1. par. 42).

No es pot concebre el dret a la vida independent i a ser inclosa en la comunitat (Art. 19) sense el ple respecte de la nostra capacitat jurídica, és a dir, sense respectar la nostra voluntat i preferències en allò que afecta directament a la nostra vida i a la nostra integritat. De fet, tot pla de desinstitucionalització ha de contemplar necessàriament també la derogació de l’internament i tractament involuntari, i la posada en marxa de sistemes de suport a les crisis psicosocials (sovint anomenades de «salut mental»), que respectin la nostra voluntat i preferències, que adrecin les formes de violència i precarització de la vida que sovint les produeixen o perpetuen, que ofereixin suports no-mèdics, i que garanteixin -entre d’altres- l’habitatge i el dret a la vida independent i en la comunitat.

Com s’especifica a les Directrius per a la Desinstitucionalització del Comitè de la CDPD, la reforma de la legislació sobre «capacitat jurídica» s’ha de «dur a terme immediatament i alhora que la desinstitucionalització» (CRPD/C/5, par. 55). A més, aquestes Directrius deixen clar que:

«Las crisis personales no deben tratarse como un problema médico que requiere tratamiento ni como un problema social que requiere la intervención del Estado, la medicación forzada o el tratamiento forzado (par. 10) […] Los Estados partes deben asegurarse de que en la comunidad se ofrezcan opciones al margen del sistema de atención de la salud que sean plenamente respetuosas con el autoconocimiento, la voluntad y las preferencias de la persona y estén disponibles como servicios primarios sin necesidad de un diagnóstico o tratamiento de salud mental. Esas opciones deben satisfacer las necesidades de apoyo en situaciones de angustia o ante percepciones inusuales, incluido el apoyo en situaciones de crisis, el apoyo en la toma de decisiones a largo plazo, de forma intermitente o no, el apoyo para recuperarse de traumas y otros apoyos necesarios para vivir en la comunidad y disfrutar de solidaridad y compañía (par. 76) (CRPD/C/5).

Celebrem que s’estiguin fent esforços per la desinstitucionalització i per concretar els sistemes de suports per a totes les persones en situació de discapacitat. Considerem molt important continuar treballant en aliança per tenir en compte tant els punts en comú que ens travessen als diferents col·lectius de la discapacitat com les necessitats i particularitats de cadascun pel que fa a la defensa dels nostres drets.

Fonts citades:

Si voleu saber més sobre la nostra líniea de defensa en el procés de reforma de la legislació civil i processal, al que també vam adreçar el dret a la vida independent en la comunitat podeu llegir les Esmenes que vam fer en Coalició amb Hierbabuena al “Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014), Observación general Nº 1. Artículo. 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley [CRPD/C/GC/1 y CRPD/C/GC/1/Corr.1]. Disponible en:    https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2019), Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España [CRPD/C/ESP/CO/2-3]. Disponible en: https://undocs.org/es/CRPD/C/ESP/CO/2-3

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2022), Directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergència [CRPD/C/5]. Disponible en: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrUSo2TlYtHaYAWJ%2Byrd8Skkty8%2BxJZ8vIbGxhck1kHBIKay8anA0Rxj78wGfLbNTy6PGKBBr4U2W2PL2kFFqig%3D

Comentarios: