[:ca]

Il·lustració © Jordi Serra

Això que a continuació reflexionaré amb vosaltres són temors, són pors, són coses que viatgen per la meva ment i amb tremolors no assumeixo encara la meva acceptació. Perquè crec que la tecnologia pot ser un gran alleujament i un gran avenç per l’evolució, però també pot ser una manera de controlar identitats i aplacar la voluntat dels altres. Perquè si decideixen gestionar visionant, i si tenen el timó de les nostres vides a les seves mans, si saben on anem, qui som i el que fem poden posar-nos traves als camins, poden posar-nos traves perquè caiguem i no destaquem, i siguem la part de la població enganyada per la tecnologia de l’entreteniment, i un esplendorós morbo que va agafant cada vegada més terreny.

No som com altres països en els quals els drets brillen per la seva absència. Si, és veritat que falta molt per aconseguir, però almenys hi ha certa lluita i està consentida pels poders i es van assolint petits passos.

Ara s’està proposant instal·lar una App de rastreig en els dispositius mòbils a cada ciutadà. Això pot ser bo… si està ben utilitzat. Seria un sistema per veure si un està contagiat o no ho està.

Però, actualment, estem en una situació tecnològica en la qual és possible saber on ets en cada moment? I controlar els col·lectius, a les masses socials en la seva mobilitat. Per això dic que això pot anar en contra dels drets de llibertat individual. I no ens enganyem en salut mental podria ser un futur devastador per als drets humans, ja que: Qui ens diu que en un futur no molt llunyà ens controlen? I ens etiqueten molt més amb aquest codi? Decidint i sabent en cada lloc què et passa? Si tens un diagnòstic? O si ets lliure i ells mateixos decideixen si has de transitar? O si has d’estar en un lloc o un altre?

La vida no serà igual després d’aquesta pandèmia. La llunyania entre els éssers humà ens canviarà. La separació de seguretat pot portar-nos al control de les nostres vides, i així ser ninots dirigits per la tecnologia, exposats al càstig si no acceptem. Si això no acaba remetent i es troba una cura, una vacuna que ens torni al camí de tenir llibertat, tot serà com un enorme malvestat de les llibertats, i anem a un futur en que la majoria serem vigilats i sotmesos. Però també el contacte entre els éssers humans que habitem la terra es veurà afectat, sense remei, a menys interacció igual més insensibilitat, sense abraçades ni amor físic l’ésser es congela i es queda sense emoció.

Perquè estar més separats pot tenir la conseqüència que hi hagi menys humanitat. Per això dic: no som una democràcia totalitària. Estem lluitant cada dia perquè es respectin molt més els drets i no acabem estant tan controlats, que tant li fa la nostra opinió i la nostra llibertat. Perquè serem controlats i totalment esbiaixats pels poders i la manipulació, que es farà més fort a cada pas que donem en el nostre diari quotidià. Per aquesta raó cal tenir cautela amb les mesures que es prenen, perquè pot ser contrari a ser lliure i tenir la capacitat i la voluntat del lliure trànsit.

No podem permetre que una malaltia com la Covid 19 controli massa el poder ser lliure i sentir-se com un més, sense tenir etiquetes, codis, o si ets lloable per ser un més en aquesta vida, que brilla per l’absència del dret dels altres en molts països. Per això cal tenir molt de compte quines mesures es prenen! Que no vagin en contra dels drets i l’honra de la vida, que no és igual si el control es descontrola i es fa norma sense mesura.

Miguel Ángel Pérez Salcedo

[:es]

Ilustración © Jordi Serra

Esto que a continuación voy a reflexionar con vosotros son temores, son miedos, son cosas que viajan por mi mente y con temblores no asumo todavía mi aceptación. Porque creo que la tecnología puede ser un gran alivio y un gran avance para la evolución, pero también puede ser una manera de controlar identidades y aplacar la voluntad de los otros. Porque si deciden si manejar visionando, y si tienen el timón en sus manos de nuestras vidas, si saben dónde vamos, quiénes somos y lo que hacemos pueden ponernos trabas en los caminos, pueden ponernos baches para que caigamos y no destaquemos, y seamos la parte de la población engañada por tecnología de entretenimiento, y un esplendoroso morbo que va cogiendo cada vez más terreno.

No somos como otros países en los que los derechos brillan por su ausencia. Si, es verdad que falta mucho por conseguir, pero por lo menos hay cierta lucha y está consentida por los poderes y se van consiguiendo pequeños pasos.

Ahora se está proponiendo instalar una App de rastreo en los dispositivos móviles a cada ciudadano. Esto puede ser bueno… si está bien utilizado. Sería un sistema para ver si uno está contagiado o no lo está.

Pero actualmente ya estamos en una situación tecnológica en la que es posible saber ¿dónde estás en cada momento?, y controlar los colectivos, a las masas sociales en su movilidad. Por eso digo que esto puede ir en contra de los derechos de libertad individual. Y, no nos engañemos, en salud mental podría ser un futuro devastador para los derechos humanos, pues: ¿Quién nos dice que en un futuro no muy lejano nos controlan? Y nos etiquetan mucho más con ese código, decidiendo y sabiendo en cada lugar ¿Qué te ocurre? ¿Si tienes un diagnóstico o si eres libre? decidido por ellos, ¿Para transitar o para estar en un lugar u otro?

La vida no va a ser igual después de esta pandemia. La lejanía entre los seres humano nos cambiará. La separación de seguridad puede llevarnos al control de nuestras vidas, y así ser muñecos dirigidos por la tecnología, expuestos al castigo si no aceptamos. Si esto no acaba remitiendo y se encuentra una cura, una vacuna que nos devuelva a la senda de tener libertad, todo será como un enorme atolladero de las libertades, vamos, que la mayoría seremos vigilados y sometidos. Pero también el contacto entre los seres humanos que habitamos la tierra se verá afectado sin remedio, menos interactuar igual a más insensibilidad, sin abrazos ni amor físico el ser se congela y se queda sin emoción.

Porque estar más separados puede tener la consecuencia de que haya menos humanidad. Por eso digo: no somos un democracia totalitaria. Estamos luchando cada día porque se respeten mucho más los derechos y no acabemos estando tan controlados, que ya de igual nuestra opinión y nuestra libertad. Porque seremos controlados y totalmente sesgados por los poderes y la manipulación, que se hará más fuerte en cada paso que demos en nuestro diario cotidiano. Por esa razón hay que tener cautela con las medidas que se toman, porque puede ser lo contrario a ser libre y tener la capacidad y la voluntad del libre tránsito.

No podemos permitir que una enfermedad como la Covid 19 controle demasiado el poder ser libre y sentirse como uno más, sin tener etiquetas, códigos, o si eres loable para ser uno más en esta vida, que ya brilla por la ausencia del derecho de los demás en muchos paises ¡Por ello hay que tener mucho tiento con qué medidas se toman! Que no vayan en contra de los derechos y la honra de la vida, que no es igual si el control se descontrola y se hace norma sin medida.

Miguel Ángel Pérez Salcedo

[:]

Comentarios: