Botón ManifiestoCom a persones del col·lectiu de salut mental volem cridar l’atenció de la població general per l’Avantprojecte de reforma del Codi Penal, presentat al Consejo de Ministros el 11/10/2012 i que es troba actualment en discussió per a la seva aprovació.

Aquest avantprojecte vulnera els drets civils, retalla les llibertats de la majoria de la població i atempta contra els preceptes de la Constitució. Fins i tot, el Consell General del Poder Judicial considera l’avantprojecte inconstitucional.

Les noves propostes criminalitzen els moviments socials i són especialment discriminatòries amb els col·lectius més vulnerables socialment, com els migrants i les persones amb un diagnòstic psiquiàtric. A més a més, és incompatible amb la convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Actualment, en principi, totes les persones som iguals davant la llei i tenim els mateixos drets, estiguem o no diagnosticades d’un trastorn mental. Amb els canvis proposats en l’avantprojecte, explícitament deixaríem de ser-ho. El nou codi equipara malaltia mental amb perillositat i tipifica la persona amb trastorn mental com a Subjecte Perillós.

Associar el trastorn mental amb perillositat és una idea prejudiciosa, perquè els fets la desmenteixen. Sistemàticament, la investigació assenyala que som més objecte de maltractament, discriminació i abusos, que no pas perpetradors dels mateixos.

Entre la pèrdua de drets civils, podem esmentar que una persona podrà ser o romandre tancada fins i tot per delictes que no ha comès, en previsió dels que pugui cometre en el futur. Actualment, una persona no pot ser condemnada per un acte que no ha realitzat. Amb la reforma, la presumpció de possibles delictes serà motiu de condemna.

En el Codi Penal vigent, si una persona és declarada inimputable per motius de salut mental, no se li pot imposar una pena. En el seu lloc, s’aplica una Mesura de Seguretat, privativa o no de llibertat. Usualment, consisteix en un internament psiquiàtric. Però la durada de la tancada no pot ser major a la pena que se li hagués imposat en cas de ser imputable. Amb el canvi que proposa l’avantprojecte, el tancament pot ser perpetu. Ja no hi haurà límit temporal a la reclusió a un centre psiquiàtric com a Mesura de Seguretat. Una persona amb un diagnòstic de salut mental que ha comès un delicte, independentment de la gravetat d’aquest delicte, pot romandre a un centre psiquiàtric indefinidament, fins i tot de per vida.

Una altra de les mesures de seguretat que preveu l’avantprojecte és la Llibertat Vigilada. En aquest cas, tot i que s’hagi acabat l’internament impost, la vigilància de la persona continua. I, com el tancament, també és prorrogable de manera indefinida. Fins ara, un cop es compleix el temps equiparable a la pena, l’aplicació de les mesures de seguretat imposades s’acaba. Amb el nou Codi Penal, la Llibertat Vigilada es planteja també com a perpètua, violant el principi segons el qual les mesures de seguretat no poden resultar més greus que les penes aplicables al delicte comès.

Així mateix, una altra mesura proposada que aprofundeix la pèrdua de drets i llibertats es refereix al Tractament Mèdic Forçós. L’avantprojecte imposa també l’obligació de sotmetre’s a un tractament ambulatori involuntari. Com totes les mesures de seguretat esmentades, també pot ser aplicat a perpetuïtat. Actualment, la negativa de la persona al tractament mèdic no es considera incompliment de les mesures de seguretat. Amb el nou codi, tota persona diagnosticada que es trobi sota llibertat vigilada podrà ser forçada a presentar-se de manera regular i periòdica davant un metge, psiquiatre o psicòleg y a medicar-se.

En l’actualitat ja hi ha ingressos involuntaris i medicació forçosa, però si l’avantprojecte prospera els tancaments psiquiàtrics ja no seran mesures preses amb criteris sanitàries, sinó judicials. A més a més, la medicació forçosa s’aplicarà fins i tot un cop rebuda l’alta hospitalària i les persones diagnosticades quedarem sota vigilància dels poders de l’Estat la resta de la nostra vida.

Ens trobem davant d’un avantprojecte de llei basat en prejudicis i estereotips discriminatoris, unes decisions omnipotents, uns efectes de poder indeterminables i unes retallades de les llibertats individuals i col·lectives que violen els drets humans fonamentals.

Tenint en compte que bona part dels diagnòstics de salut mental es cataloguen com crònics, la perillositat atribuïda a aquestes patologies també es concebrà com a crònica i, amb això, les mesures de seguretat que s’imposin. D’aquesta manera, rebre un diagnòstic de salut mental pot ser una condemna a perpetuïtat.

Cal tenir en compte que, segons l’Organització Mundial de la Salut, 1 de cada 4 persones passa, ha passat o passarà un problema de salut mental. A més a més, el ventall de comportaments considerats patològics per la institució psiquiàtrica creix dia a dia. Per tant, cada vegada serà més gran el nombre de persones que es veuran exposades als efectes perversos del nou Codi Penal.

Aquest avantprojecte, a més, no afecta tan sols al col·lectiu de salut mental. En la situació actual, de crisi i desmantellament de la sanitat, s’obre la porta al fet que els problemes de salut, i els conflictes socials en general, siguin, encara més, criminalitzats i judicialitzats pel mateix sistema que ens emmalalteix.

Tenint en compte que la perillositat és un concepte especulatiu, atribuït arbitràriament i que no necessita basar-se en fets per aplicar-se, pot servir, en un context de descontentament i contestació social, per criminalitzar i neutralitzar la dissidència.

Davant d’aquestes reflexions, exigim: No tornar a una legislació franquista, al Codi Penal de 1973 o versions anteriors i a l’acceptació del control penal dels col·lectius socialment més vulnerables.

Des d’aquesta preocupació, que esperem que sigui compartida, fem una crida a tots els col·lectius i a totes les persones a posicionar sense ambigüitats davant aquesta nova agressió contra les llibertats i els drets fonamentals.

Signen aquest Manifest:

ActivaMent Catalunya AssociacióAsamblea de Majaras — Associació Sociocultural Radio NikosiaAssociació de Bipolars de CatalunyaAssociació Emilia BarcelonaCastelldefels Associació de Malalts MentalsAssociación Grupo de Teatro ImaginaAssociació AADDMM TerrafermaAssociació Mentaliza’tSaräu Associació d’Oci Inclusiu

La teva entitat vol afegir-se a aquest Manifest?

Posa’t en contacte amb nosaltres: activament@activament.org

Amb l’Asamblea de Majaras: asambleasaludmental@gmail.com

O amb Ràdio Nikosia: info@radionikosia.org

Vols imprimir el Manifest? Aquí pots fer-ho:

Manifest del Col·lectiu de Salut Mental contra l’Avantprojecte de Reforma del Codi Penal

Comentarios: